اعضا

  • مهندس افشین مجد                    مدیرعامل
  • دکتر حسین صدقی              رئیس هیئت مدیره
  • مهندس عبدالحسین ملکانیان            نایب رئیس هیئت مدیره
  • دکتر روزبه غزل               عضو هیئت مدیره
  • مهندس امیر عربشاهی              عضو هیئت مدیره