1- استفاده از سيستم G.I.S  در زمينه هاي منابع آب، خاك، كاربري اراضي، پوشش گياهي و …..

 2- سيستم تام در زمينه هاي كشاورزي ( زراعي ، باغي ، دامي ) نظام بهره برداري و …

با سيستم ها و بانكهاي اطلاعاتي موجود ، مهندسين مشاور تام قادر است:

1) با برخورداري از سرشماريهاي كشاورزي مركز آمار ايران ، آمار و اطلاعات مورد نياز را بهنگام و يا توليد آمار نمايد

 2) آمار و اطلاعات كشاورزي و غيره را در سطح هر بهره برداري ، آبادي ، واحد هيدرولوژيك ، حوزه ، دهستان ، بخش ، شهرستان و استان تهيه وتنظيم ، پردازش  و طبقه بندي نموده ، جداول خروجي را بر حسب نيازهاي كارشناسي ارائه نمايد.

شركت تام داراي:

  • پایه دو تخصص کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری با تعداد 5 کار مجاز
  • پایه سه تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی با تعداد 4 کار مجاز
  • مهندس افشین مجد                    مدیرعامل
  • دکتر حسین صدقی              رئیس هیئت مدیره
  • مهندس عبدالحسین ملکانیان            نایب رئیس هیئت مدیره
  • دکتر روزبه غزل               عضو هیئت مدیره
  • مهندس امیر عربشاهی              عضو هیئت مدیره

گروه مهندسين مشاور تام ، در سال 1364 با همكاري جمعي از پژوهشگران ، استادان دانشگاه و كارشناسان ارشد در زمينه هاي مختلف منابع آب ، كشاورزي ، خاك ، پوشش گياهي و …. با توجه به ضوابط و معيارهاي سازمان برنامه و بودجه طي شماره 56926  در تاریخ 5/5/1364به ثبت رسيد و پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه بتدريج فعاليتهاي گروهي را در طرحهاي توسعه ، از جمله آب و آبياري ، كشاورزي  ( زراعي ، دامي ) منابع تجديد شونده ( جنگل و مرتع ) و غيره آغاز نمود.