معرفی

گروه مهندسين مشاور تام ، در سال 1364 با همكاري جمعي از پژوهشگران ، استادان دانشگاه و كارشناسان ارشد در زمينه هاي مختلف منابع آب ، كشاورزي ، خاك ، پوشش گياهي و …. با توجه به ضوابط و معيارهاي سازمان برنامه و بودجه طي شماره 56926  در تاریخ 5/5/1364به ثبت رسيد و پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه بتدريج فعاليتهاي گروهي را در طرحهاي توسعه ، از جمله آب و آبياري ، كشاورزي  ( زراعي ، دامي ) منابع تجديد شونده ( جنگل و مرتع ) و غيره آغاز نمود.