1- استفاده از سيستم G.I.S  در زمينه هاي منابع آب، خاك، كاربري اراضي، پوشش گياهي و …..

 2- سيستم تام در زمينه هاي كشاورزي ( زراعي ، باغي ، دامي ) نظام بهره برداري و …

با سيستم ها و بانكهاي اطلاعاتي موجود ، مهندسين مشاور تام قادر است:

1) با برخورداري از سرشماريهاي كشاورزي مركز آمار ايران ، آمار و اطلاعات مورد نياز را بهنگام و يا توليد آمار نمايد

 2) آمار و اطلاعات كشاورزي و غيره را در سطح هر بهره برداري ، آبادي ، واحد هيدرولوژيك ، حوزه ، دهستان ، بخش ، شهرستان و استان تهيه وتنظيم ، پردازش  و طبقه بندي نموده ، جداول خروجي را بر حسب نيازهاي كارشناسي ارائه نمايد.