شركت تام داراي:

  • پایه دو تخصص کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری با تعداد 5 کار مجاز
  • پایه سه تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی با تعداد 4 کار مجاز